+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Tilsynserklæring for Thisted Friskole 2014-2015

– meget mere end en skole

Tilsynsførende: Ruth Petas Lund.

I henhold til lov om friskoler og privatskoler har jeg i skoleåret 2014-2015 ført tilsyn på Thisted Friskole, som er en friskole med elever fra 0. – 9.kl.

Skolen følger udover egne mål folkeskolens fælles mål.

Jeg er kommet jævnligt på skolen til morgensang og fortælling, og jeg har desuden overværet undervisningen i alle 4 klasser.

24/11-14: 4. – 5. kl.     historie, dansk, matematik og engelsk

6/1-15: 2. – 3. kl.    dansk, engelsk, frilæsning, matematik

16/1-15: 0. – 1. kl.  matematik, læsning, klassens time

24/2-15: 6. – 9. kl.   fysik, valg af emne igrupper. Dansk, valg af emne til projektopgave

9+10/4-15: 2. – 3. kl.    matematik og dansk

13/4-15: 6. – 9. kl.    dansk, matematik, tysk

I alle klasser inddrages it-baserede undervisningsmidler, hvor det er relevant.

Skolens morgensang giver børnene stor kendskab til den danske sangskat og den udenlandske. Fortælling, storyline og emneuger giver på fineste vis undervisning i bl.a. eventyr, kulturhistorie, historie, demokrati, bibelhistorie, dansk og de kreative fag og et godt samarbejde på tværs af klasserne.

I år har skolen haft storyline om 2. verdenskrig, skolens fælles lejrtur går til Sdr. Jylland. Emneuger om H.C. andersen, spillet teater om Oliver Twist.  Ved Storyline og emneuger er eleverne blandet i grupper med store og små elever.

Den 20. november overværede jeg skolens årlige teaterforestilling som er et stort samarbejde mellem alle børn og voksne, som munder ud i en flot teateraften for forældre, bedsteforældre, søskende og andre interesserede.

Skolens miljøoplysende grønne linie ”Grøn Skole”, er en vigtig del af skolens liv, i år har man haft emneuge om vand.

Da skolen har valgt at udvide med 9. kl har hele 6.- 9. kl. arbejdet med projektopgaver. De er i øjeblikket ved at fremlægge dem.

8. – 9.kl. har været på brobygning og de har været i praktik.  9.kl. har haft terminsprøve. De store elever får ikke karakter, men grundige udtalelser om deres opgaver.

Ved mine besøg på skolen har jeg konstateret, at undervisningssproget er dansk. Jeg har ved mine besøg i klasserne oplevet, at der dels er fælles undervisning og dels er differentieret undervisning, så alle børn udfordres på relevant vis.

Jeg har ligeledes konstateret, at skolen har et godt samarbejde med P.P.R.

I løbet af skoleåret er der flere udflugter og lejrture, som jo også er en del af undervisningen. De 2 yngste klasser har udeskole hver tirsdag, og der lægges stor vægt på idræt, billedkunst og musik. Skolen afholder musikfestival hvert år.

Jeg har deltaget i nogle af bestyrelsens møder, og fået talt en del med lærerne, når jeg har besøgt skolen, så det har givet mig stor viden om skolens liv og undervisning. Ligeledes får jeg tilsendt alle breve, som sendes ud til forældrene.

Efter mine besøg på skolen, deltagelse i morgensang og fortælling og undervisning i klasserne., kan jeg konstatere at skolens undervisning efter min bedste vurdering står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Ved et besøg på Thisted Friskole oplever man et naturligt og positivt fællesskab blandt alle børn, lærere og forældre.

Venlig hilsen

Ruth Petas lund.