+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Tilsyn 2013-14

– meget mere end en skole

På Thisted Friskole har forældrene valgt selv at have tilsyn med undervisningen. Hvert år på Generalforsamlingen vælger forældrene en person, som skal føre tilsyn med, at undervisningen lever op til skolens vedtægter og Undervisningsmininisteriets krav. Den tilsynsførende skal hvert år på generalforsamlingen i april aflægge en rapport, som lægges ud på hjemmesiden. Tilsynsrapporten ses nedenfor: 


Tilsynserklæring Thisted Friskole 2013-2014

Tilsynserklæring jævnfør ”Lov om friskoler og private grundskoler” § 9

Undertegnede har skoleåret 2013-2014 fungeret som tilsynsførende ved Thisted Friskole.

Thisted Friskole er en grundskole med børn fra 0.-8. klasse. Skolen følger udover egne mål Folkeskolens Fælles Mål. Undervisningen foregår på dansk undtagen i fremmedsprog, og der undervises til et liv i det danske samfund med frihed og folkestyre jvf. Friskolelovens § 1.

Tilsynet er foretaget ved orientering på skolens hjemmeside, orientering i alt (til forældrene) udsendt korrespondance, referater fra samtlige bestyrelsesmøder og adskillige besøg på skolen, hvor jeg har været i dialog med børn, forældre, ansatte og bestyrelse, overværet og deltaget i undervisningen.

D. 16/1 2014 overværede og deltog jeg i undervisningen i dansk i 2.-3. kl., d. 5/2 – 14 i dansk og matematik i 2.-3. kl., d. 10/3 – 14 i læsning i 1.-2.kl. og lærersamtale omkring specialundervisning, d. 3/4 – 14 i dansk, matematik og engelsk i 6.- 8. kl. I de fleste fag undervises der bl.a. med IT.

Jeg har været med til morgensang, hvor der fortælles historie og historier, og hvor børnene får kendskab til – og tilegner sig den danske sangskat samt store dele af den udenlandske. Jeg har deltaget i fortælletime, hvor bl.a. børnenes egen viden om eventyr demonstreredes. Fortælletimerne er en vigtig del af skolens dagligdag, idet de tilsammen med emneundervisning og storylinetemaer rummer skolens historie – og religionsundervisning.

D. 21/11 2013 overværede jeg skolens årlige teaterforestilling, som er kulminationen på et ca. 3 uger langt tværfagligt forløb. I opsætningen af en forestilling, hvor samtlige skolens børn og voksne under forløbet er aktive, indgår så godt som alle fag, boglige som kreative, oplysende som praktiske. Det er en stor og krævende opgave, som – når det lykkes – er en meget givende proces på såvel det faglige plan som for fællesskabet. Selve opførelsen af forestillingen er frugten af fælles bestræbelser, hvor alles indsats er af ligeværdig betydning, og årets forestilling blev en stor succes på alle områder.

Skolens periodiske anvendelse af Storylinemetoden er en berigelse i undervisningen og understreger skolens idé om, at børn skal lære i deres eget tempo. Her arbejdes der tværfagligt og på forskellige niveauer, så alle børns læringszone tilgodeses; og her arbejdes der både historisk, danskfagligt og naturfagligt. Metoden tilgodeser også praktisk og kreativ udfoldelse og aktivitet, og den er – tillige med emneundervisning, ” udeskole”, idræt, billedkunst, teater og lejrskoler og ikke mindst mange fortællinger samt musikundervisning på samtlige klassetrin – i særlig grad berigende for børnenes læring og appetit på samme, både fagligt og socialt. Skolens miljøoplysende grønne linje, ”Grøn Skole,” er ligeledes en vigtig del i børnenes dannelse.

På Thisted Friskole står undervisningen samt det heraf følgende faglige udbytte efter min vurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Med fællesskabet som det overordnede på en friskole, tages der udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og behov, og der træffes de nødvendige foranstaltninger for børn med særlige behov.

Thisted Friskole er en skole med et godt ry og god omtale, hvor aktive og engagerede forældre og ansatte arbejder sammen om at skabe den bedste skole for børn i dagens Danmark.

D. 5/3 2014 deltog jeg i et frugtbart og oplysende forældremøde om skolens idé, fundament og fremtid, hvor engagement og begejstring for skolen lod forstå, at her er en levende skole med konstruktiv dialog blandt skolens voksne.

Der hersker en god og frugtbar ånd på Thisted Friskole med dygtige, engagerede og glade børn og voksne. Og der stor opbakning fra forældrekredsen. Et besøg på skolen efterlader indtryk af en god skole med liv i, som på alle måder henvender sig til Hånden, Ånden og – ikke mindst – til Hjertet.

Margit J. Kahr

Tilsynsførende