+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Overbygning

– meget mere end en skole

7. 8. og 9. klasse på Thisted Friskole

Socialt: Alle vores overbygningselever går i klasse sammen. På den måde lærer alle hinanden at kende. Det tætte forhold giver eleverne mulighed for at lære af hinanden og vokse med udfordringerne. De lærer både at modtage hjælp fra en klassekammerat og selv at hjælpe de andre i klassen. Med dette følger et ansvar og en fællesskabsfølelse som vi prioriterer højt og som skaber trivsel i klassen.

Elev/lærer-forhold: Eleverne får et tæt forhold til de lærere, der underviser dem. Klasserne er små og lærerne bruger meget tid på at være sammen med eleverne. Dette bevirker de lærer hver enkelt elev godt at kende. Lærerne har god tid til at vejlede den enkelte elev og god tid til at sikre, at alle får udbytte af undervisningen. I en klasse hvor der undervises på tværs af alderstrin skabes der en naturlig mulighed for en dynamisk undervisningsdifferentiering, hvor bestemte opgaver deles ud til de elever, der har behov, eller hvor enkeltelever får flere udfordringer eller ekstra støtte.

Fagligt: I løbet af årene i overbygningen skal eleverne blive gode til at løse opgaver på egen hånd. Dvs. at planlægge – udføre og evaluere opgaver. De skal kunne løse opgaver både med elektricitet og magnetisme, med søm og hammer eller nål og tråd eller ved pc’en og skrivehæftet. Eleverne skal blive rutinerede i at bruge alle former for elektroniske redskaber. De skal blive vant til at stå på en scene og spille teater eller musik og de skal kunne fremlægge udvalgte emner på både dansk, tysk og engelsk. Vores undervisning er underlagt de samme krav som undervisningen i folkeskolen. D.v.s. at vi følger de Fælles Mål.

Tværfagligt: Vi arbejder ofte tværfagligt, og i perioder arbejder vi sammen på hele skolen – i grupper på tværs af alder – om et emne. I disse forløb er det de ældste elever, der har det overordnede ansvar for/ skal være med til at få grupperne til at fungere og således arbejde godt sammen.

Engang i løbet af alle skoleår skal eleverne arbejde med et selvvalgt projekt. De skal lære at planlægge projektet og føre det ud i livet. På den måde bliver det virkelighedsnært og relevant for eleven at arbejde med. De bliver undervejs udfordret med at arbejde både teoretisk, kreativt og praktisk. Ligeledes bliver de fortrolige med at udnytte de tekniske redskaber og medier så som web, foto/video m.m.

Det helt specielle for overbygningen:

Hvert år kommer klassen på en tur et sted i Danmark; hele skolen tager på en fælles lejr tur af en uges varighed og mindst en gang i forløbet skal klassen selv planlægge en tur til et europæisk land.

Eleverne kommer i erhvervspraktik, i brobygning og får uddannelsesvejledning og laver uddannelsesplan som på andre skoler.

Når de forlader skolen efter 9. klasse får de en udtalelse med, ligesom de får en skriftlig vurdering i udvalgte fag, så de kan komme ind på en ungdomsuddannelse

https://www.friskolerne.dk/nyheder/artikel/proevefri-skoler-og-den-praktisk-musiske-proeve#.ZDfyPPRZNjM.mailto

Prøveformer:

I løbet af årene i overbygningsklassen bliver eleverne fortrolige med de forskellige prøveformer og projekter, som man bruger i andre overbygninger. De skal arbejde med problemformuleringer, synops, referater og skriftlige fremstillinger.

Projekter:

I 7. og 8. klasse skal eleverne lave et projekt med en fremlæggelse, der skal indebære en praktisk del.

I 9. klasse laver de en OSO (obligatorisk selvvalgt opgave)

Skriftlige prøver: I 8. og 9. klasse bliver der terminsprøver inden for fagene: matematik og dansk samt. evt. engelsk og tysk.

Mundtlige prøver: I 9. klasse kan der blive mundtlige prøver i dansk, engelsk og tysk og evt en praktisk-mundtlig prøve i fysik og kemi.

Vurdering: Både projekter, skriftlige og mundtlige prøver bliver vurderet og eleverne får en skriftlig vurdering.