+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Delmål og slutmål

– meget mere end en skole

I Friskoleloven står:

Stk. 4. I det omfang skolen ikke har fastsat slutmål og delmål, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de slutmål henholdsvis trinmål (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen.

På Thisted Friskole giver vi undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolens trin- og slutmål. Det vil sige, at vi følger folkeskolens Fælles Mål.

I tilrettelæggelsen af undervisningen lader skolen sig vejlede af Børne- og Undervisningsministeriets vejledende læseplaner: https://emu.dk/grundskole/dansk/nye-laeseplaner-og-undervisningsvejledninger-folkeskolens-fag

Den historisk-poetiske undervisning, som drives i de Grundtvig-Koldske friskoler, ligger os meget på sinde.

På Thisted Friskole giver det sig udslag på følgende områder: 

Morgensang

Fortælling

Storyline

Emneuger

Udeskole

Læsetid

Lejrskoler

Teater

Morgensang

Er skolens hjerte. Vi beder Fadervor sammen. Børnene oplever fællesskabet omkring det at synge. Børnene får sunget sig gennem den danske sangskat. De får sunget historien, bibelhistorien og den danske poesi ind. De lærer både gamle og nye digtere at kende. De yngste øver sig i at finde numrene og at følge en tekst, mens de synger. De store får forklaret ords betydning, og får dermed en forståelse for sangenes historiske eller poetiske mening.

Det er også til morgensangen at vi lytter til klassisk musik. De lærer at lytte og får kendskab til mange komponister og genrer.

Fortælling

Er kernen i den Grundtvig-Koldske skole.

Fortælling skal udvide elevernes verden. De skal ikke kun fortælles det, de forstår og kender i forvejen, men netop også det, de ikke kender. Det som kan vække fantasi, undren, nysgerrighed, eftertanke, give oplysning og viden.

Der fortælles for at give børnene erfaringer om emner, der kun eksisterer i kraft af, at der findes ord der dækker dem: Kærlighed, had, mod, ære, tro og lignende ”poetiske” begreber. Vi ved, hvad ordene står for, fordi vi har hørt historier, hvor disse ting indgår og derfor kan fortælle om dem. Fortællingen taler til hjertet, og erfaringerne er således hjertelige erfaringer, fordi barnet har gennemlevet fortællingens begivenheder ved at fortællingen har talt til barnets fantasi og følelse.

I fortællingen skildres kampen mellem det gode og det onde, og børnene identificerer sig med de personer, der skildres. Ofte fortsætter fortællingen som leg i frikvarteret. 

Danmarkshistorien og verdenshistorien fortælles, således at begivenhederne bliver nærværende for børnene. Fortælle Timerne indgår i et flerårigt forløb, sådan at børnene møder fortællingerne flere gange i deres skoletid. Der er væsentlig forskel på, hvordan man hører bibelfortællingen, når man går i 1. kl. og når man går i 5. kl. De små børn hører fortællingen som et eventyr og opfatter den med fantasien, mens større børn møder fortællingen mere reflekterende, ser et længere forløb og trækker paralleller. 

Storyline

Story-line metoden giver gode muligheder for at tilgodese flere fag samtidigt: Det historiske og geografiske, det kreative og praktiske, det naturfaglige og ikke mindst det dansk-faglige. I undervisningen blander vi fagene, så de bliver en helhed og således at de enkelte fag får en mening i helheden. I morgen-fortællingerne møder børnene fortællingerne om det emne, de arbejder med i timerne

Vi vægter den historiske bevidsthed meget højt og børnene vil ofte møde religion og historie i story-line emnerne, derfor har vi ikke disse fag på skemaet. Der arbejdes meget med både mundtlig og skriftlig dansk i story-line timerne.

De strukturer, der er i story-line metoden, giver gode muligheder for undervisningsdifferentiering, fordi opgaverne kan løses på forskelligt niveau.

Vi søger at tilrettelægge emnerne i vores story-line således, at børnene hvert år møder en historisk og en naturfaglig periode. Vi har hvert år 2 forløb med story-line, de strækker sig over ca. 4 uger med 5 undervisningstimer hver dag.

Emneundervisning

Giver mulighed for en fordybelse, som er gavnlig for børnenes læring. Vi ser på et emne fra flere sider. I emneugerne bryder vi hverdagen op og arbejder på tværs af alder og fag. 

Udeskole

 På Thisted Friskole og i Friluftsbørnehaven lægger vi vægt på, at børnene trives ved at færdes ude. De skal lære at gøre udeliv til en naturlig del af deres leg. I udeskolen skal de opleve, hvad der foregår i naturen på et givet tidspunkt og et givet sted og de skal blive nysgerrige efter at vide mere. Vi arbejder ud fra troen på, at børn lærer ved at bruge kroppen og alle deres sanser. 

Det naturfaglige tilgodeses i udeskolen ved at vi, mens vi leger, arbejder med naturfaglige emner, sådan at leg og læring går hånd i hånd.

Læsetid

 Det er en væsentlig opgave, at give børnene læseglæde. Vi giver børnene tid, så de får muligheden for at fordybe sig i den gode historie.

Lejrture

 Alle børn kommer på en tur til England i løbet af deres tid på Thisted Friskole. De arbejder med og oplever et andet land og en anden kultur. De får brugt deres sprogkundskaber i praksis.

På de årlige lejrture lærer vi forskellige egne i Danmark at kende og arbejder med de historiske og kulturelle emner, der knytter sig til de forskellige steder.

Teater

 Børnene oplever hvert år værdien af i fællesskab at sætte et teaterstykke op. Alle får på et tidspunkt mod på at stille sig op på scenen og spille for et publikum. Det er uvurderligt, hvor stor betydning det har for børnenes selvværd, mod og udvikling. Teater er en kreativ proces med mange facetter både praktiske, æstetiske og musiske.